Pilne informacje bieżące

Rekrutacja do chorzowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Przedszkole nr 18 w Chorzowie otrzymało w 2021 roku dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 3 000,00 zł, przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 750,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi 3 750,00 zł.

#Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0

 #Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

#Ministerstwo Edukacji i Nauki

#Urząd Miasta Chorzów

 

Przypominamy Państwu, że w czasie spotkań ogólnych i grupowych na terenie przedszkola obowiązkowo zakładamy maseczki, a przy wejściu do budynku dezynfekujemy ręce.
 

Szanowni Rodzice,
Przypominamy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, placówka nadal funkcjonuje w rygorze sanitarnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych w Procedurze postępowania w reżimie sanitarnym w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie:

Organizacja opieki w przedszkolu

 • Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości, przebywa codziennie w wyznaczonej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są na stałe ci sami opiekunowie.
 • W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty oddane do użytku dzieci, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów i zabawek z domu.
 • Dziecko nie zabiera przedmiotów i zabawek z przedszkola do domu.
 • Osoby opiekujące się dziećmi w przedszkolu stale monitorują ich samopoczucie w czasie pobytu, w tym wystąpienie u nich objawów chorobowych.
 • Nauczyciele i rodzice kontaktują się telefonicznie, mailowo lub umawiają się telefonicznie na indywidualne spotkanie. 
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, oraz zobowiązane są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa)
 • Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Jeżeli dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu, przejawia objawy choroby zostaje odseparowane w izolatorium. O tym fakcie niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Przewiduje się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola

Czynności porządkowe i dezynfekcyjne

 • Przy drzwiach wejściowych do budynku udostępniony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki
 • Po wejściu do przedszkola lecz przed wejściem do sali, każde dziecko myje ręce wodą i mydłem.
 • W ciągu pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą i mydłem.

Organizacja zajęć z dziećmi

 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie posiadają maseczek ani rękawiczek
 • Dziecko po przyjściu do sali bawi się w wyznaczonym przez opiekuna miejscu
 • Nauczyciel nadzoruje spontaniczne zabawy dowolne dzieci
 • Nauczyciel organizuje zajęcia z dziećmi zgodnie z podstawą programową oraz zabawy z elementami ruchu i tańca, inne sytuacje zabawowe, np. gry dydaktyczne, słuchanie czytanej książki, opowiadań, śpiew piosenek, także w języku angielskim w miarę możliwości, w taki sposób aby zachować zasady reżim sanitarny
 • Nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rygorze sanitarnym i systematycznie przypomina im je w ciągu dnia
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z przedszkolnego placu zabaw
 • Nauczyciel i woźna oddziałowa monitorują samopoczucie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu

Przyprowadzanie dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przyprowadza dziecko o ściśle określonej, zadeklarowanej wcześniej godzinie.
 • Dzieci przyjmowane są do przedszkola w odstępie 5 minutowym celem wykonania działań związanych z reżimem sanitarnym (pomiar temperatury, zabiegi higieniczne) oraz z potwierdzeniem pobytu dziecka w placówce.
 • W przypadku spóźnienia, w godzinach wydawania posiłku ustalonych przez dyrektora, placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 • Rodzice nie wchodzą z dziećmi na teren przedszkola (budynku), dzieci odbierane są i przekazywane rodzicom przez pracowników przedszkola, którzy wyposażeni są w środki ochrony osobistej.
 • Rodzic/prawny opiekun lub osoby przez niego upoważnione przyprowadzając dziecko do przedszkola nie wchodzą na teren budynku. Dziecko zostaje przekazane dyżurujące przy wejściu woźnej oddziałowej.
 • Pozostali rodzice/prawny opiekun lub osoby przez niego upoważnione oczekują na swoją kolej przed budynkiem przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odległość)
 • Woźna odbierając dziecko od rodzica/prawnego opiekuna lub osoby przez niego upoważnionej dokonuje pomiaru temperatury. Jeśli pomiar wskazuje podwyższoną temperaturę, dziecko oddawane jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez  niego upoważnionej i nie może wejść do przedszkola. Również przy stwierdzeniu u dziecka objawów chorobowych, np. katar, łzawiące oczy, kaszel dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.
 • Kolejna woźna, po zarejestrowaniu czasu wejścia dziecka, odprowadza je do wyznaczonej grupy, gdzie dziecko przebiera się i myje ręce wodą z mydłem. W miarę potrzeb woźna udziela dziecku pomocy w ubieraniu się i myciu.

Odbiór dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona odbiera dziecko o ściśle określonej, zdeklarowanej wcześniej godzinie. Przychodząc po dziecko nie wchodzi na teren placówki.
 • Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez niego upoważnionej przez dyżurującą woźną oddziałową
 • Oczekujące na dzieci rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zachowują zasady reżimu sanitarnego (maseczki, odległość).
 • Kolejna woźna monitoruje dziecko w drodze z sali do rodzica/prawnego opiekun lub osoby przez niego wyznaczonej. W miarę potrzeb udziela dziecku pomocy w ubieraniu się.
 • Woźna dyżurująca odprowadza dziecko do drzwi i przekazuje rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru dziecka.
 • Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona opuszcza teren przedszkola z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Informujemy także, że:

 • We wrześniu, w razie konieczności, rodzice/prawni opiekunowie dzieci 3 letnich przyprowadzając dziecko do przedszkola wchodzą do wiatrołapu i tu przekazują dziecko dyżurującej woźnej, która zaprowadza je do szatni i pomaga mu się przebrać.
 • Każde dziecko przychodzące do przedszkola po raz pierwszy w tym roku szkolnym przynosi worek z ubraniami do przebrania i worek na odzież, w której przyszło do przedszkola (swetry, bluzy, czapki, apaszki itp.)
 • Ze względu na śliskie podłogi należy wyposażyć dzieci w antypoślizgowe obuwie zastępcze
 • Obecnie w przedszkolu nie leżakujemy, nie odpoczywamy na dywanie i poduszkach oraz nie myjemy zębów.
 • Każdy rodzic/prawny opiekun przyprowadza i odbiera dziecko zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu w przedszkolu.
 • Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.30. W razie spóźnienia rodzic/prawny opiekun musi zaczekać, aż Panie Woźne wydadzą śniadanie.
 • Spotkania grupowe z rodzicami/prawnymi opiekunami będą odbywały się od 21 września. O dacie spotkań poszczególnych grup poinformujemy w późniejszym terminie (na stronnie internetowej w zakładce: Aktualności).
 • Każdy z rodziców/prawnych opiekunów otrzyma zestaw dokumentów do wypełnienia i zwrócenia do przedszkola.

 

Życzymy Państwu i Dzieciom 

miłego i pełnego pozytywnych wrażeń pobytu w naszym przedszkolu

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |