Plan rozwoju i funkcjonowania przedszkola

  

Plan rozwoju i funkcjonowania przedszkola na lata 2020-2025

Motto naszej pracy:  

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”

                                                                                     Janusz Korczak                  

 

Plan rozowju i funkcjonowania przedszkola na lata 2020 - 2025 został opracowany na bazie maszych dotychczasowych doswiadczeń w pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i  organizacjami wpierającymi działania edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest on zgodny z treściami Podstwy programowej wychownia przedszkolnego i wdażanego w placówce Programu wychowania przedszkolnego:  „Rozwój - Wychowanie - Edukacja" autorstwa: Anny Stalmach-Tkacz i Kariny Muchy. Ponadto spełnia on oczekiwania i potrzeby naszych klientów i pracowników. Zawierał wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań w zakresie organizacji pracy z dziećmi. Każdy rok realizacji wnosi coś nowego w działania poszczególnych oddziałów i placówki jako całości. 

 

Nasze przedszkole

      Przedszkole nr 18 w Chorzowie zostało powołane do działania 1 września 1980 roku, tegoż roku rozpoczęło tez swoja działalność. Organem prowadzącym jest Miasto Chorzów nadzór sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Od 1 wzreśnia 2021 roku dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Grażyna Jaczewska-Piłat.
      Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Młodzieżowa przy ul Gałeczki 17. Budynek jest nowoczesny i dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tu pomieszczenia do użytku przez dzieci oraz administracyjno – gospodarcze. Sale zajęć są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne oraz wyposażone w niezbędne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali usytuowana jest łazienka i szatnia. Dyspozycji dzieci oddano także salę zabaw, w której odbywają się zajęcia gimnastyczne, uroczystości i imprezy przedszkolne oraz zajęcia dodatkowe. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla dzieci spełniają ich oczekiwania i potrzeby.
      Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw i wypoczynku. Cały teren ogrodu porasta bogata roślinność: drzewa, krzewy, trawa, kwiaty. W zazielenianiu ogrodu brały udział dzieci przy wsparciu rodziców i Fundacji Silesia.  
     Do przedszkola uczęszcza średnio 125 wychowanków w wieku od 2,5 do 6 lat, którzy rozmieszczeni są w czterech oddziałach. Zgodnie z potrzebami rodziców placówka czynna jest w godz. 6.00 – 17.00. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor przedszkola, siedmiu nauczycieli i specjaliści zatrudnieni w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej (pedagog, logopeda i rehabilitant) oraz pracownicy administracji i obsługi (10 osób). Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi nauczycielami w ramach działających w mieście klubów nauczycieli i organizowanych konferencji. Nauczyciele wspierani są w swojej pracy z dziećmi przez osoby z zewnątrz biorące udział w zajęciach, np. aktorów, stomatologów, służby mundurowe, bibliotekarzy.
       Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem wychowania przedszkolnego, programem wychowawczym: „Wokół praw dziecka”, Rocznym planem pracy przedszkola oraz programami wzbogacającymi ofertę edukacyjną przedszkola. Nauczyciele stosują nowatorskie metody i formy pracy oraz  włączają się w realizację wewnętrznych i zewnętrznych akcji charytatywnych i programów profilaktycznych.
       Placówka współpracuje z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze. Rodzice są naszymi współpartnerami w procesie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi. W realizację naszych działań, misji i wizji placówki zaangażowani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice i instytucje wspierające. Efektem wspólnie podejmowanych inicjatyw jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i upodobania. Jednym słowem przedszkole, do którego przychodzą z radością.


Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu:

 • każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy prace z dzieci uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i możliwości
 • stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę i potrzeb i możliwości 
 • uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem
 • kształtujemy postawy akceptowane społecznie
 • przygotowujemy dzieci do przezywania sukcesu i porażki
 • zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności
 • budzimy wiarę dzieci we własne siły i skuteczność
 • uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych
 • pomagamy dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie oraz innych ludzi
 • wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozujemy ich osiągnięcia oraz wspieramy wychowanków w sytuacjach trudnych
 • zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek
 • oferujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi
 • działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o metody pracy: I Majchrzak, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, P. Dennisona, C. Freineta, W. Scherbone, B. Strauss, techniki parateatralne (zabawy w teatr), pedagogikę zabawy
 • organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe w formie zabaw rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, np. plastyczne, matematyczne, muzyczne, ruchowo-taneczne, przyrodnicze, manualne, literackie, język angielski
 • bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu kraju, województwa i miasta
 • organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne
 • dzieci wraz z nauczycielami uczestniczą w wycieczkach krajobrazowych i wyjazdach w ramach Zielonego Przedszkola (jesteśmy pierwszą placówką przedszkolną z Chorzowa, której nauczyciele pojechali zdziećmi na Zielone Przedszkole - miało to miejsce w 1983 roku) 
 • utrzymujemy stały kontakt  ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie
 • współpracujemy z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania przedszkola: Urząd Miasta Chorzów – Wydział Kultury i Sporu, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegarura w Bytomiu, Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna w Katowicach, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie, Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Lompy, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka przy ul. Ryszki, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Agencja Teatralna - GabiArt, Klub „Pokolenie”, placówki przedszkolne, Technikum Elektroniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Firma Fotograficzna FOTOGAMA
 • w progach naszego przedszkola często goszczą dyrektorzy i nauczyciele innych placówek oświatowych
 • w ramach współpracy z rodzicami organizujemy zajęcia otwarte, festyny, uroczystości i imprezy przedszkolne, spotkania grupowe i  indywidualne, konsultacje ze specjalistami, spotkania edukacyjne dla rodziców, przedszkolne konkursy dla dzieci i rodziców oraz redagujemy infromator dla rodziców, stronę internetową, folder przedszkola i gazetkę przedszkolną Przedszkolak.

 

Model absolwenta

Absolwent Przedszkola nr 18 w Chorzowie:

 • jest kreatywny, aktywny oraz otwarty na otaczający go świat i ludzi
 • jest kulturalny, koleżeński, uczciwy, prawdomówny, szanuje swoją i cudzą własność
 • posiada podstawową wiedzę o świecie
 • zna kulturę i dziedzictwo narodowe i swojego regionu
 • zna i czuje się związany ze swoją Małą Ojczyzną i krajem
 • radzi sobie w różnych sytuacjach
 • jest samodzielny, wytrwały i wykazuje inicjatywę w działaniu
 • osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości
 • jest zmotywowany do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • należycie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności
 • potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości
 • dostrzega wartość zdrowego trybu życia;
 • nie obawia się wyrażać swoje uczucia
 • potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • w zrozumiały sposób komunikuje swoje potrzeby  i decyzje
 • szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzemy innych
 • kocha i szanuje swoją rodzinę
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady współżycia i postępowania społecznie akceptowane  


Wizja przedszkola:

Każde dziecko jest indywidualnością, niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci

 • wyposażone były w  wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu
 • były otwarte na  kontakty z innymi ludźmi
 • cechowała patriotyczna oraz kreatywna postawa wobec otaczającego je świata
 • mogły osiągnąć potencjalny sukces na miarę swoich możliwości w różnych dziedzinach życia
 • były świadome tego, że szanujemy ich prawa,  służymy im pomocą i wsparciem

Ponadto respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka, będziemy zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. 


Misja przedszkola:

W naszym przedszkolu, postrzeganym jako miejsce bliskie dziecku, zapewniające  bezpieczne, radosne i wszechstronne wzrastanie:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane
 • Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedze i umiejętności potrzebne w szkole
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz innowacje, programy własne i pojęty badawcze nastawione na indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz w wycieczkach, wyjścia i wyjazdach 
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo –wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka
 • Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola
 • W swoich działaniach uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego
 • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną
 • Promujemy osiągnięcia naszych wychowanków oraz wartość wychowania przedszkolnego
 • Analizujemy i oceniamy efekty naszej pracy a w następstwie tego doskonalimy nasze działania


Cele planu rozwoju i funkcjonowania przedszkola:

 • Wzmacnianie efektów działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez:

       -  zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
       -  diagnozowanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności dzieci
       -  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
       -  rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania
       -  doskonalenie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji

 • Rodzice oraz instytucje i organizacje stają się naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka poprzez:

       - stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
       -  wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
       -  angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji
       -  nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania przedszkola
       -  promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalny przy współpracy z instytucjami i organizacjami środowiskowymi

 • Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej
 • Organizowanie i zarządzanie placówką odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym z równoczesnym  uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, pracowników i rodziców


Założenia ogólne planu rozwoju i funkcjonowania przedszkola

 • przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną
 • podstawową działalność placówki stanowić będzie opieka, wychowanie i edukacja 100 dzieci
 • dzieci będą uczęszczać do pięciu oddziałów
 • w swojej pracy nauczyciele będą wykorzystywać nowatorskie metody i formy pracy oraz wdrożą opracowane przez siebie innowacje, programy autorskie, projekty badawcze
 • nauczyciele będą prowadzić systematyczną obserwację dzieci, na bazie której będą planować pracę
 • wychowankowie będą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania podczas zajęć dodatkowych prowadzonych w formie zabaw przez nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz wycieczek, wyjść, spacerów i zajęć praktycznych w terenie
 • dzieci będą przebywać w bezpiecznych, higienicznych i estetycznych warunkach
 • dzieci potrzebujące wsparcia będą objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną przez zatrudnionych w placówce specjalistów: logopedę, psychologa i rehabilitanta oraz współdziałających z placówką pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • pracownicy przedszkola będą aktywnie współpracować z rodzicami, którzy będą mieli wpływ na działalność placówki
 • będziemy współdziałać ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania na rzecz
 • promując palcówkę w środowisku lokalnym będziemy organizować uroczystości i imprezy, udostępniać folder placówki i stronę internetową oraz realizować programy o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim 
 • nauczyciele będą dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach działających w mieście klubów nauczycieli i organizowanych konferencji metodycznych
 • dyrektor przedszkola będzie pozyskiwał sponsorów i darczyńców
 • dyrektor będzie systematycznie modernizował i wzbogacał bazę lokalową przedszkola

 
Uwagi o realizacji planu rozowju i funkcjonowania przedszkola:

 • plan jest otwarty i może być modyfikowany
 • plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola nr 18
 • plan zatwierdza rada pedagogiczna
 • zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i rady rodziców
 • wnioski wynikające z realizacji planu dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny
 • uszczegółowieniem a zarazem modyfikacją planu rowoju i funkcjonowania przedszkola jest roczny planu pracy placówki
 • plan obowiązuje od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku


Załączniki do koncepcji 

 • Roczne plany pracy
 • Roczne plany nadzoru
 • Roczne plany ewaluacji wewnętrznej


Obszary działań na lata 2020 - 2025

 • rok szkolny 2020/2021    -           Zdrowy i bezpieczny przedszkolak
 • rok szkolny 2021/2022    -           Przedszkolak artystą
 • rok szkolny 2022/2023    -           Przedszkolak badaczem i obserwatorem
 • rok szkolny 2023/2024    -           Przedszkolak Polakiem i Ślązakiem
 • rok szkolny 2024/2025    -           Przedszkolak obywatelem świata
Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |