Gazetka: „Przedszkolak”

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Przedszkole nr 18 w Chorzowie

PRZEDSZKOLAK

nr 7/2021/2022

 

 

 

DZIELIMY  SIĘ  NASZĄ  WIEDZĄ:

Radość czytania – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.

                Jeśli nie damy dziecku zabawek, będzie się bawiło kamykami lub patykami. Jeśli nie damy mu książki – i tak samo po nią nie sięgnie. Na początku wystarczy, byśmy pozwolili dziecku poczuć radość słuchania, a później czytania, wówczas będzie garnęło się do lektury, wyciągało po książkę ręce, domagało się jej każdego dnia. Takie pierwsze lektury oddziałują z niezwykłą siłą, łączą we wspólnocie przeżyć tego, kto czyta i tego, kto słucha.

            Dziecko identyfikuje się z bohaterami książki, w ich losy, w wybory, których dokonują, w sceny klęsk i zwycięstw nieświadomie wpisuje własne dylematy, swój własny los. To dlatego lektura kształtuje jego postawę, porządkuje wyobrażenie życia, wprowadza w świat wartości. Skutki takich czytelniczych przeżyć trwają długie lata, odciskają ślad na całym życiu. Stare porzekadło głosi, że książka jest najlepszym przyjacielem.

            Książka nie rozwiąże problemów, z którymi zmagamy się w długim, najeżonym kryzysami procesie formowania człowieka od jego najwcześniejszych lat do progu dojrzałości. Nie rozwiąże, ale rozwinie jego inteligencję emocjonalną, dzięki której będzie potrafił rozumieć siebie i innych, wykształci zdolności empatyczne, dzięki którym będzie wrażliwy na potrzeby każdego, rozbudzi wrażliwość i intuicję moralną, za sprawą której będzie odróżniał dobro od zła, otworzy oczy na piękno świata i mądrość człowieka. Pomoże przeprowadzić przez trudne doświadczenia, zachęci do szukania prawdy o sobie i świecie. Rozbudzi wyobraźnię, bez której nawet codzienne czynności, jak choćby gotowanie zupy czy nakrywanie stołu, przeradzają się w automatyzm i banał.

 

Kontakt z książką a potrzeby i kompetencje małych dzieci (0-3 lata)

            Całe wczesne dzieciństwo to czas wzajemnego poznawania się rodzica i dziecka, uczenia się rozpoznawania własnych potrzeb. Rodzice jako pierwsi przekazują dziecku wiedzę o innych ludziach i przedmiotach, uczą je stosunku do różnych zdarzeń i codziennie stymulują jego rozwój. W pierwszym okresie życia dziecko najbardziej potrzebuje kontaktu emocjonalnego, bliskości i zbudowania bezpiecznych więzi. Naturalną formą kontaktu, będącą odpowiedzią na większość tych pragnień, może stać się rytuał czytania książek. Zdolności językowe kształtują się, zanim dziecko zacznie budować pierwsze zdania. Tuż po urodzeniu maluch nie rozumie słów, ale słyszy rytm i intonację głosu, słucha rodzica bardzo uważnie Często powtarzane frazy (wyliczanki rytmiczne, wierszyki) zostawiają ślad w jego mózgu, co wpływa na późniejsze rozumienie mowy (buduje słownik bierny) a codzienne czytanie pomaga przyswajać intonację i melodię języka. Dziecko poznaje wyrazy dźwiękonaśladowcze i brzmienie kolejnych słów, dzięki czemu jest mu łatwiej zacząć samodzielnie mówić, posługując się bogatszym zasobem słów (słownik czynny). Dzięki wczesnej umiejętności skupiania wzroku i wodzenia za przedmiotami małe dziecko może obserwować pokazywane mu w książce obrazy. Powiązanie dźwięku słów z obrazem wzmacnia zapamiętywanie nowych informacji o świecie, usprawnia jego koordynację wzrokowo-ruchową i stymuluje wzrok.

            W drugim roku życia kontakt z książką prowokuje prośby o wyjaśnianie zjawisk w niej opisywanych (wskazywane pytanie „co to?") a zawarte w niej treści i obrazy porządkują i utrwalają wiadomości przekazywane przez rodziców przy innych okazjach. Dwu, trzylatek, jako mały odkrywca, nigdy nie jest tylko biernym odbiorcą treści. Czytanie staje się dla niego skutecznym treningiem myślenia, uczy się kojarzyć fakty, wnioskować i zestawiać przyczynę ze skutkiem. Stosunek małego dziecka do czytania, tak samo jak do wielu innych czynności, jest budowany przez odniesienia emocjonalne. Zadaniem dorosłego jest stworzyć od samego początku pozytywny kontekst dotyczący czytania. Kiedy czytamy, jesteśmy blisko z dzieckiem, naturalnie tworzy się atmosfera bezpieczeństwa i zaufania do otaczającego świata.

            Dziecko od urodzenia potrzebuje objaśnienia otaczającego je świata. Dobra literatura dziecięca pokazuje rzeczywistość, przekazuje wzorce zachowania, prowokuje rozmowę i pomaga poznać zasady jakie panują w najbliższym otoczeniu. Dzięki książkom dziecko porządkuje zaobserwowaną w domu wiedzę na temat zachowania i współżycia z innymi. Podobnie korzystając ze wsparcia bohaterów książek, może utrwalać wzorce tak by dziecko zrozumiało, dlaczego postępujemy w określony sposób, kontrolowało swoje zachowanie. Literatura pozwala na budowanie doświadczeń nie tylko na podstawie własnych przeżyć, ale daje też wzory osobowe, uczy, jak mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec innych. W sytuacjach nowych - pójście do żłobka czy przedszkola, wizyta u lekarza, narodziny młodszego rodzeństwa - pomaga wypracować nowe reakcje, przynosi rozwiązania problemów za pomocą sposobów adekwatnych do wieku dziecka.

 • Wspólne czytanie buduje więź emocjonalną rodzica z dzieckiem, tworzy poczucie bliskości i bezpieczeństwa.
 • Oglądanie ilustracji usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową í stymuluje wzrok dziecka.
 • Kilkuminutowe czytanie spokojnym głosem uspokaja dziecko, pozwala budować poczucie przewidywalności i przynależności do wspólnoty rodzinnej.
 • Poprzez czytanie dziecko uczy się kojarzyć fakty, wnioskować i zestawiać przyczynę ze skutkiem.
 • Codzienne czytanie wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka.
 • Czytanie dostarcza wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i przedmiotach.
 • Literatura dostarcza wzorców osobowych, uczy jak mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec innych.

 

Czytanie książek a potrzeby i kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

            Dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się w sposób gwałtowny - to czas jego największej ruchliwości i zmian we wszystkich obszarach rozwoju. Zmienia się zachowanie dziecka, jego sposób myślenia i zapamiętywania różnych zdarzeń a emocje i forma ich wyrażania wpływają na jego reakcje i kontakt z otoczeniem Umiejętność sprawnego poruszania się, poprawa koordynacji, płynna mowa i poczucie odrębności jako jednostki uruchamiają naturalna potrzebę samodzielności. Przedszkolak zaczyna odczuwać silną potrzebę kontaktu z innymi, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi, równie ważna staje się dla niego umiejętność odnajdywania się w rożnych sytuacjach. Okres między 3 a 6 rokiem życia jest niezmiernie istotny dla rozwoju myślenia, pamięci i mowy dziecka. Pojawia się umiejętność zapamiętywania i świadomego korzystania z utrwalonych informacji przypominania nabytych doświadczeń. Bazując na wdrożonych przez opiekunów nawykach czytelniczych zaczyna się interesować czytaniem i książkami ze względu na zawarte w nich treści. Wzrasta wtedy zdolność dziecka do zaplanowanego i przemyślanego działania. Odróżnia świat zewnętrzny od świata odczuć, przeżyć i wrażeń, powoli dostrzega i przyjmuje istnienie innego niż swój punktu widzenia. Dzięki tym umiejętnościom jest gotowe do porównywania, klasyfikowania i poszukiwania podobieństw i różnic.

            Intensywne kontakty społeczne przedszkolaka dają okazję do zawierania nowych znajomości. Dziecko doskonali wtedy umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi dziećmi i dorosłymi. Wypróbowuje nowe zachowania, sposoby bycia z innymi, komunikowanie swoich potrzeb, zdobywanie ich uwagi. Literatura umożliwia również dołączenie nowych i wartościowych dla dziecka reakcji do jego zachowań, wzmacnia i utrwala reguły funkcjonowania w środowisku. Korzystając z historii i doświadczeń dziecięcych bohaterów książek przedszkolak uczy się rozwiązywania konfliktów, obrony swojego stanowiska czy dochodzenia do kompromisu. Dorosły, towarzysząc dziecku, powinien pamiętać, by nie wyręczać go i nie narzucać swoich rozwiązań. Uważny rodzic może skorzystać z historii książkowych, kiedy zaobserwuje u dziecka dezorientację lub dostaje sygnały, że wykorzystało już ono swoje pomysły na reagowanie. Odpowiednio dobrana do tego etapu rozwoju lektura pozostawia trwałe ślady w całym życiu dziecka i kształtuje jego gotowość do rozpoczęcia kolejnego wyzwania, jakim jest etap szkolny, a dla rodziców stanowi nieocenioną pomoc w przekazywaniu istotnych dla rodziny wartości.

 • Czytanie książek rozwija myślenie, pamięć i mowę dziecka.
 • Poprzez czytanie dziecko zdobywa wiedzę o sobie i otaczającym je świecie oraz rozwija kompetencje poznawcze.
 • Książki pomagają dzieciom poznać i nazwać emocje swoje i innych osób, a także rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń.
 • Czytanie uczy wyrażania emocji oraz radzenia sobie z nimi.
 • Czytanie jest dla dziecka czasem relaksu i reguluje emocje z całego dnia.
 • Bohaterowie książkowi dają dzieciom nowe wzory osobowe oraz wskazówki jak postępować w różnych sytuacjach.
 • Czytanie z rodzicem rozwija w dziecku zainteresowanie literami i słowem pisanym oraz rozbudza w nim gotowość do nauki samodzielnego czytania.
 • Czytanie rozwija kreatywność i wyobraźnię dziecka, uczy wyciągania wniosków, porównywania faktów i znajdowania rozwiązań.
 • Książka jest świetnym pretekstem do rozmowy z dzieckiem i wyprawy do miejsc związanych z jej tematem.
 • Książki pomagają oswoić trudne tematy, uczą komunikować potrzeby i pokonywa lęki.

 

Rymowanki, wyliczanki i piosenki

            Rymowanki to doskonałe narzędzie do stymulacji rozwoju dziecka i powinno się je stosować już od pierwszych tygodni życia. Dzięki powtarzaniu wyliczanek dziecko uczy się rozpoznawać emocje i skupiać swoją uwagę. Dla dzieci powyżej pierwszego roku życia taka forma zabawy ma ogromne znaczenie i wpływa na dalszy rozwój - zostawia trwały ślad w pamięci oraz powoduje szybszy i łatwiejszy rozwój mowy. Czytanie oraz śpiewanie dziecku krótkich rymowanych tekstów, przyczynia się do budowania więzi z rodzicami i daje poczucie bezpieczeństwa, np.

 • Chodzi lisek koło drogi, cichuteńko stawia nogi.

   Cichuteńko się zakrada, nic nikomu nie powiada.

 • Sroczka kaszkę warzyła, dzieci swoje karmiła.

   Temu dała na łyżeczce, temu dała na miseczce, temu dała na spodeczku,

    a dla tego nic nie miała.

    Frrr... po więcej poleciała.

 • Wpadła gruszka do fartuszka, a za gruszką dwa jabłuszka.

    Lecz śliweczka wpaść nie chciała, bo śliweczka niedojrzała.

 • Idzie rak, idzie rak,

    czasem naprzód, czasem wspak.

 • Idzie rak nieborak, jak uszczypnie, będzie znak.
 • Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek,

    na kogo wypadnie - na tego bęc!

 • Baloniku nasz malutki, rośnij duży, okrąglutki.

    Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i… bach!

 • Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi,.

    Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.

    Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję, a chusteczkę haftowaną Tobie podaruję!

 • Panie Janie! Panie Janie!

    Rano wstań, rano wstań,

    Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją:

    Bim bam bom, bim bam bom.

 • Kółko graniaste, czworokanciaste,

    kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy BĘC!!!

 • Jadą, jadą misie, tra la la la la,

    śmieją im się pysie, ha ha, ha ha ha!

    Przyjechały do lasu, narobiły hałasu.

    Przyjechały do boru, narobiły rumoru.

 • Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana pięty;

    głowa, ramiona, kolana, pięty,

    oczy, uszy, usta, nos…

 • Pałka, zapałka, dwa kije,

    kto się nie schowa, ten kryje.

   Jeden, dwa, trzy, (...) dziesięć! Szukam!!!

 • Idzie kominiarz po drabinie, fiku miku, już w kominie!
 • Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, jak nie sera!
 • Jawor, jawor, jaworowi ludzie.

    Co wy tu robicie?

    Budujemy mosty dla pana starosty.

    Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy.

 • Pan Sobieski miał trzy pieski, czerwony, zielony, niebieski.

    Raz dwa trzy po te pieski idziesz ty!

 

Opracowała: mgr Magdalena Kubica-Jorge

 

 

COŚ DLA PRZEDSZKOLAKA I RODZICA:

Pszczółkę Maję znamy wszyscy więc zatańczy razem z koleżanką wszystkich pokoleń ;)

                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8

 

„TANIEC MAI”

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już.
Gucio też chce tańczyć, a bez niego ani rusz.
I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał.
Śpiewajmy w nas zabawy moc to imprezowy szał.

 

Nadchodzi Maja.

Śpiewem woła nas!
Tak szubidu i szubidej…
Zatańczyć razem czas!

 

A teraz obrót, szubidubidu.
I w górę ręce, szubidubidej.
I teraz podskok, szubidubidu.
Będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień!

 

Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak.
Teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak.
I uwaga to jest to już gwiazda z wami jest.
Światła werble będzie show czekamy na ten gest.

 

Nadchodzi Maja.
Śpiewem woła nas!
Tak szubidu i szubidej…
Zatańczyć razem czas!

 

A teraz obrót, szubidubidu.
I w górę ręce, szubidubidej.
I teraz podskok, szubidubidu.
Będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień!

 

A teraz obrót, szubidubidu.
I w górę ręce, szubidubidej.
I teraz podskok, szubidubidu.
Będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień!

 

Ach jak bardzo nie chcę żeby skończył się ten bal.
Z przyjaciółmi się pożegnać bardzo będzie żal.
Jednak teraz zaśpiewajmy, tańczmy jeszcze raz.
I niech się zatrzyma dla nas czas.

 

A teraz obrót, szubidubidu.
I w górę ręce, szubidubidej.
I teraz podskok, szubidubidu.
Będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień!

 

A teraz obrót, szubidubidu.
I w górę ręce, szubidubidej.
I teraz podskok, szubidubidu.
Będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień!

 

A teraz obrót, szubidubidu.
I w górę ręce, szubidubidej.
I teraz podskok, szubidubidu.
Będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień!