Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 18 W CHORZOWIE


Spis treści

Podstawy prawne

Rozdział I      Postanowienia ogólne

1.  Definicje

2.  Nazwa, siedziba i dane przedszkola

3.  Nazwa i siedziba organu prowadzącego oraz inne informacje o przedszkolu


Rozdział II      Cele i zadania przedszkola i wychowania przedszkolnego

4.   Cele i zadania przedszkola

5.   Cele i zadania wychowania przedszkolnego

6.   Cele i zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7.   Cele i zadania oraz formy realizacji opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

8.   Sposoby realizacji zadań i celów


Rozdział III     Organa przedszkola

9.   Dyrektor

10. Rada Pedagogiczna

11. Rada Rodziców

12. Zasady współpracy organów przedszkola

13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola


Rozdział IV     Funkcjonowanie przedszkola

14. Organizacja pracy przedszkola

15. Rozkład zajęć w przedszkolu

16. Oddziały przedszkola

17. Nauka religii

18. Żywienie i odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

19. Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

20. Wczesne wspomaganie rozwoju

21. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

22. Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

24. Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna


Rozdział V     Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

25. Wychowanie przedszkolne

26. Prawa i obowiązki dziecka

27. Prawa i obowiązki rodziców

28. Współdziałanie z rodzicami


Rozdział VI     Bezpieczeństwo w przedszkolu

29. Obowiązki dyrektora

30. Obowiązki nauczyciela

31. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim

32. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola


Rozdział VII     Pracownicy przedszkola

33. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów

34. Intendenta

35. Pomocy nauczyciela

36. Kucharki

37. Pomocy kuchennej

38. Starszej woźnej

39. Rzemieślnika/konserwatora


Rozdział VIII   Pobyt dziecka w przedszkolu

40. Skreślenie wychowanka z listy

41. Ceremoniał przedszkolny


Rozdział IX   Postanowienia końcowe       Pełna treść Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie dostępna jest w placówce. 

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |