Rekrutacja 2022-2023

  

Rekrutacja do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

na rok szkolny 2022/2023

Nabór do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku 3, 4, 5, i 6 - letnie urodzone w latach 2019, 2018, 2017 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

UWAGA! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

 

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie 11 marca-30 kwietnia 2022r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym załącznikiem – zał. Nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.1752020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

Kontynuacja edukacji przedszkolnej.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w odpowiednim terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziału zerowego w szkole podstawowej: SP 15

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 • Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 28 lutego do 11 marca 2022r.
 • Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 28 lutego br. od godz. 8.00.
 • Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 

Kryteria rekrutacji

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz Uchwale Nr XLIV/728/2021 Rady Miasta Chorzów o zmianie Uchwały Nr XVI/279/19 RM Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_728_.pdf :

 1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.
 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.
 4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.
 5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.
 6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

3 i 4 kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.

 1. Miejsce zamieszkania - wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
 2.  Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

 

Terminy rekrutacji właściwej:

 1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 28.02.2022, godz.8.00 do 11.03.2022, godz.15.00
 2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   od 28.02.2022, godz. 8.00 do 25.03.2022.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30.03.2022, godz. 9.00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 30.03.2022, od godz. 9.00  do 12.04.2022, do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.04.2022, godz. 9.00

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.12.2022. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia  2022r.

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=161158361930486774 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023. 

Wskazywanie miejsc

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie do 29 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie Rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

UWAGA!: Wnioski złożone po terminach rekrutacji rozpatrywane będą na bieżąco zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej i wskazaniu miejsc, w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, 30 maja 2022r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 30.05.2022, godz. 8.00 do 06.06.2022, godz.15.00.
 2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  od 30.05.2022, godz. 8.00 do 10.06.2022, godz. 15.00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.06.2022, godz. 9.00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 15.06.2022, godz. 9.00  do 26.06.2022, do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.06.2022, godz. 9.00

 

UWAGA!: Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Harmonogram przyjmowania dokumentów w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

Data

godziny od - do

28.02.2022

8.00 – 16.30

01.03.2022

11.00 – 16.30

02.03.2022

6.00 – 15.00

03.03.2022

8.00 – 16.30

04.03.2022

6.00 – 15.00

07.03.2022

11.00 – 15.00

08.03.2022

11.00 – 16.30

09.03.2022

6.00 – 15.00

10.03.2022

8.00 – 16.30

11.03.2022

11.00 – 15.00

 

 

Zarządzenie Nr OR . 12 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.20.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR. 12 .2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2022r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.02.2022, godz.8:00

do 11.03.2022, godz.15:00

od 30.05.2022, godz. 8:00

do 06.06.2022, godz.15:00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.02.2022, godz. 8:00

do 25.03.2022

 

od 30.05.2022, godz. 8:00  

do 10.06.2022

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2022, godz. 9:00

 

15.06.2022, godz. 9:00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 30.03.2022, od godz. 9:00
do 12.04.2022, do godz. 24:00

 

od 15.06.2022, od godz. 9:00
do 26.06.2022, do godz. 24:00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.04.2022, godz. 9.00

27.06.2022, godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

 

 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |