Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 
będzie odbywała się w formie elektronicznej.
Informacja o jej terminie została podana
na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów


Zarządzenie Nr OR. 28.2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów 
na rok szkolny 2019/2020

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów  na rok szkolny 2019/2020.”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.24.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.28.2019

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 stycznia 2019r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2019/2020
 

                         

                                                        

Lp.

Rodzaj czynności                                                                              

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym            

od 11.03.2019, godz.8.00

do 21.03.2019, godz.15.00

od 27.05.2019, godz. 9.00

do 30.05.2019, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019, godz. 9.00

do 05.04.2018, godz. 15.00od 03.06.2019, godz. 9.00  

do 13.06.2019, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2019, godz. 9.00


17.06.2019, godz. 15.00


4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2019, od godz. 9.00 do 19.04.2019, do godz. 15.00

od 18.06.2019, od godz. 9.00 do 21.06.2019, do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2019, godz. 9.00

24.06.2019, godz. 9.00

                     

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego.

Wniosek  do pobrania i wypełnienia od dnia11 marca 2019 roku znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl


 

Rekrutacja uzupełniająca:

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020 odbywa się wg w/w zasad i harmonogramu

Zapraszamy!