Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 
będzie odbywała się w formie elektronicznej.
Informacja o jej terminie została podana na stronie internetowej Urzędu Miasta ChorzówZarządzenie Nr OR. 24.2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) - zarządzam:

§ 1.

Ustalić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

1. Traci moc Zarządzenie Nr OR.73.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/18 oraz Zarządzenie Nr OR.79.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie zarządzenia nr OR.73.2017.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala Załącznik do
Zarządzenia Nr OR.24.2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 stycznia.2018 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym


od 06.03.2018
godz.9.00

do 20.03.2018
godz.15.00


od 25.04.2018
godz. 9.00

do 07.05.2018
godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w  postępowaniu rekrutacyjnym


od 06.03.2018
godz. 9.00

do 22.03.2018
godz. 15.00


od 25.04.2018
godz. 9.00  

do 08.05.2018
godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


10.04.2018
godz. 9.0016.05.2018
godz. 9.00


4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


od 10.04.2018
od godz. 9.00

do 17.04.2018
do godz. 15.00


od 16.05.2018
od godz. 9.00

do 22.05.2018
do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


20.04.2018
godz. 9.00


25.05.2018
godz. 9.00


Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego.

Wniosek  do pobrania i wypełnienia od dnia 6 marca 2018 roku znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl


UWAGA!!!

W Przedszkolu nr 18 w Chorzowie wnioski przyjmowane będą w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

  • poniedziałek

- od 12.00 do 14.00

  • wtorek

- od   8.00 do 16.00

  • środa

- od   6.00 do   8.00

  • czwartek

- od   8.00 do 16.00

  • piątek

- od   7.30 do 12.00Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom
za wybór naszej placówki.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki - dzieci