Koncepcja rozwoju i funkcjonowania przedszkola

Koncepcja

funkcjonowania i rozwoju przedszkola

2015/2016 – 2020/2021


Motto naszej pracy:  

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

                                                                                    Janusz Korczak                  


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2015 – 2021 została oparta na bazie koncepcji realizowanej w talach 2010 – 2015, gdyż zgodnie z wolą rodziców, kadry pedagogicznej i pracowników spełniała one ich oczekiwania i potrzeby, była możliwa do realizacji w tutejszej placówce, zawierała wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań w zakresie organizacji pracy z dziećmi. Każdy rok realizacji wnosił coś nowego w działania poszczególnych oddziałów i placówki jako całości. Treści zaczerpnięte z poprzedniej koncepcji zostały wzbogacone o nowe zadania.

 

Nasze przedszkole

    Przedszkole nr 18 w Chorzowie zostało powołane do działania 1 września 1980 roku, tegoż roku rozpoczęło tez swoja działalność.. Organem prowadzącym jest Miasto Chorzów nadzór sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dyrektorem przedszkola jest od dnia 1 września 2005 roku mgr Danuta Czapla.
      Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Młodzieżowa przy ul Gałeczki 17. Budynek jest nowoczesny i dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tu pomieszczenia do użytku przez dzieci oraz administracyjno – gospodarcze. Sale zajęć są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne oraz wyposażone w niezbędne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali usytuowana jest łazienka i szatnia. Dyspozycji dzieci oddano także salę zabaw, w której odbywają się zajęcia gimnastyczne, uroczystości i imprezy przedszkolne oraz zajęcia dodatkowe. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla dzieci spełniają ich oczekiwania i potrzeby.
      Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw i wypoczynku. Cały teren ogrodu porasta bogata roślinność: drzewa, krzewy, trawa, kwiaty. W zazielenianiu ogrodu brały udział dzieci przy wsparciu rodziców i Fundacji Silesia.  
     Do przedszkola uczęszcza średnio 100 wychowanków w wieku od 2,5 do 6 lat, którzy rozmieszczeni są w czterech oddziałach. Zgodnie z potrzebami rodziców placówka czynna jest w godz. 6.00 – 16.00. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor przedszkola, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, sześciu nauczycieli, nauczyciel – katecheta i specjaliści zatrudnieni w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (psycholog, logopeda i rehabilitant) oraz pracownicy administracji i obsługi (11 osób). Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi nauczycielami w ramach działających w mieście klubów nauczycieli i organizowanych konferencji. Nauczyciele wspierani są w swojej pracy z dziećmi przez akompaniatora i animatora muzyki i osoby z zewnątrz biorące udział w zajęciach, np. aktorzy, stomatologów, służby mundurowe, bibliotekarzy.
       Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza prowadzona jest zgodnie
z podstawą programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem: „Przedszkolak poznaje świat” autorstwa rady pedagogicznej tutejszej placówki, programem wychowawczym: „Wokół praw dziecka” oraz programami wzbogacającymi ofertę edukacyjną przedszkola. Nauczyciele wdrażają także treści zawarte w Koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola. Nauczyciele stosują nowatorskie metody i formy pracy oraz  włączają się w realizację akcji charytatywnych i programów profilaktycznych.
    Placówka współpracuje z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze. Rodzice są naszymi współpartnerami w procesie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.
   W realizację naszych działań, misji i wizji placówki zaangażowani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice i instytucje wspierające. Efektem wspólnie podejmowanych inicjatyw jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i upodobania. Jednym słowem przedszkole, do którego przychodzą z radością.


Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu:

 • każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy prace z dzieci uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i możliwości
 • stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę
  i potrzeb i możliwości 
 • uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem
 • kształtujemy postawy akceptowane społecznie
 • przygotowujemy dzieci do przezywania sukcesu i porażki
 • zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności
 • budzimy wiarę dzieci we własne siły i skuteczność
 • uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych
 • pomagamy dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie oraz innych ludzi
 • wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozujemy ich osiągnięcia oraz wspieramy wychowanków w sytuacjach trudnych
 • zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek
 • oferujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi
 • działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o metody pracy; I Majchrzak, E.Gruszczyk – Kolczyńskiej, P. Dennisona, R.Steinera, C. Freineta, W. Scherbone, B. Strauss, M. Przybysz-Piwko, techniki parateatralne (zabawy w teatr), pedagogikę zabawy
 • organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe w formie zabaw, np. plastyczne, matematyczne, muzyczne, taneczne, przyrodnicze, manualne, literackie, język angielski
 • bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych  organizowanych na szczeblu kraju, województwa i miasta
 • organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne
 • utrzymujemy stały kontakt  ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie
 • współpracujemy z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania przedszkola: Urząd Miasta Chorzów – Wydział Kultury i Sporu, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna w Katowicach, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie, Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Lompy, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka – Filia przy ul. Ryszki, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – Filia przy ul. Sportowej, Automobil Klub Mysłowice, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Przyjaznej Stomatologii NewDent, Agencja Teatralna – GabiArt, Klub „Pokolenie”, Apteka „Na Złotym Rogu”, placówki oświatowe z terenu Chorzowa, ośrodki doskonalenia nauczycieli


Model absolwenta

Absolwent Przedszkola nr 18 w Chorzowie:

 • jest kreatywny, aktywny oraz otwarty na otaczający go świat i ludzi
 • jest kulturalny, koleżeński, uczciwy, prawdomówny, szanuje swoją i cudzą własność
 • posiada podstawową wiedzę o świecie
 • zna kulturę i dziedzictwo narodowe i swojego regionu
 • zna i czuje się związany ze swoją Małą Ojczyzną i krajem
 • radzi sobie w różnych sytuacjach
 • jest samodzielny, wytrwały i wykazuje inicjatywę w działaniu
 • osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości
 • jest zmotywowany do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • należycie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności
 • potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości
 • dostrzega wartość zdrowego trybu życia;
 • nie obawia się wyrażać swoje uczucia
 • potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • w zrozumiały sposób komunikuje swoje potrzeby  i decyzje
 • szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzemy innych
 • kocha i szanuje swoją rodzinę
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady współżycia i postepowania społecznie akceptowane  


Wizja przedszkola:

Każde dziecko jest indywidualnością, niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci

 • wyposażone były w  wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu
 • były otwarte na  kontakty z innymi ludźmi
 • cechowała patriotyczna oraz kreatywna postawa wobec otaczającego je świata
 • mogły osiągnąć potencjalny sukces na miarę swoich możliwości w różnych dziedzinach życia
 • były świadome tego, że szanujemy ich prawa,  służymy im pomocą i wsparciem

Ponadto respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka, będziemy zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. 


Misja przedszkola:

W naszym przedszkolu, postrzeganym jako miejsce bliskie dziecku, zapewniające  bezpieczne, radosne i wszechstronne wzrastanie:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane
 • Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedze i umiejętności potrzebne w szkole
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz innowacje, programy własne i pojęty badawcze nastawione na indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz w wycieczkach, wyjścia i wyjazdach 
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo –wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka
 • Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola
 • W swoich działaniach uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego
 • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną
 • Promujemy osiągnięcia naszych wychowanków oraz wartość wychowania przedszkolnego
 • Analizujemy i oceniamy efekty naszej pracy a w następstwie tego doskonalimy nasze działania


Cele koncepcji pracy przedszkola:

 • Wzmacnianie efektów działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez:

     -  zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
     -  diagnozowanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności dzieci
     -  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
     -  rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna,         samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, wrażliwość na potrzeby innych
     -  doskonalenie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji

 • Rodzice oraz instytucje i organizacje stają się naszymi sprzymierzeńcami
  w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro
  i wszechstronny rozwój dziecka poprzez:

      - stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
      -  wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
      -  angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji
      -  nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania przedszkola
      -  promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalny przy współpracy z instytucjami i organizacjami środowiskowymi

 • Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej
 • Organizowanie i zarządzanie placówką odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym z równoczesnym  uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, pracowników i rodziców


Założenia ogólne koncepcji

 • przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną
 • podstawową działalność placówki stanowić będzie opieka, wychowanie i edukacja 100 dzieci
 • dzieci będą uczęszczać do czterech oddziałów
 • w swojej pracy nauczyciele będą wykorzystywać nowatorskie metody i formy pracy oraz wdrożą opracowane przez siebie innowacje, programy autorskie, projekty badawcze
 • nauczyciele będą prowadzić systematyczną obserwację dzieci, na bazie której będą planować pracę
 • wychowankowie będą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania podczas zajęć dodatkowych prowadzonych w formie zabaw przez nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz wycieczek, wyjść, spacerów i zajęć praktycznych w terenie
 • dzieci będą przebywać w bezpiecznych, higienicznych i estetycznych warunkach
 • dzieci potrzebujące wsparcia będą objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną przez zatrudnionych w placówce specjalistów: logopedę, psychologa i rehabilitanta oraz współdziałających z placówką pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • wszystkie dzieci uczęszczajże do tutejszej placówki będą objęte opieką zdrowotną przez Poradnię dla dzieci - „Nasza Poradnia”
 • pracownicy przedszkola będą aktywnie współpracować z rodzicami, którzy będą mieli wpływ na działalność placówki
 • będziemy współdziałać ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania na rzecz
 • promując palcówkę w środowisku lokalnym będziemy organizować uroczystości i imprezy, udostępniać folder placówki i stronę internetową oraz realizować programy o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim 
 • nauczyciele będą dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach działających w mieście klubów nauczycieli, współpracy z radą pedagogiczną Przedszkola nr 11 i 26 oraz organizowanych konferencji metodycznych
 • dyrektor przedszkola będzie pozyskiwał sponsorów i darczyńców
 • dyrektor będzie systematycznie modernizował i wzbogacał bazę lokalową przedszkola

 
Uwagi o realizacji koncepcji:

 • koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana
 • koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola nr 18
 • koncepcję zatwierdza rada pedagogiczna
 • zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i rady rodziców
 • wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny
 • uszczegółowieniem a zarazem modyfikacją koncepcji pracy przedszkola jest rocznego planu pracy przedszkola
 • koncepcja obowiązuje od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku


Załączniki do koncepcji

 • Roczne plany pracy
 • Roczne plany nadzoru
 • Roczne plany ewaluacji wewnętrznej


Obszary działań na lata 2015/2016-2019/2021

 • rok szkolny 2015/2016    -           Zdrowy i bezpieczny przedszkolak
 • rok szkolny 2016/2017    -           Przedszkolak artystą
 • rok szkolny 2017/2018    -           Przedszkolak badaczem i obserwatorem
 • rok szkolny 2018/2019    -          Przedszkolak Polakiem i Ślązakiem
 • rok szkolny 2019/2020    -           Przedszkolak obywatelem świata

 

Zadania, formy i harmonogram działań ujęte w koncepcji rozwoju przedszkola na lata 2015 – 2021

Działania zmierzające do osiągnięcia celów Koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola

 

 

Lp.

 

Zadanie

 

Cel

 

Forma realizacji

 

 

Organizacja procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego

 

 

1.

 

Edukacja, wychowanie i opieka  nad dzieckiem  

 

 

§ Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi

 

§ Kształtowanie postaw proekologicznych

 

§ Promowanie zdrowego

i bezpiecznego stylu życia oraz kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

 

1.                  Przekazywanie dziecku wartości kulturowych związanych ze środowiskiem lokalnym

 

§ Kształtowanie postaw proeuropejskich

 

§ Przygotowanie dziecka do powodzenia w starcie szkolnym