Zajęcia dydaktyczne

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego: "Przedszkolak poznaję świat"oraz autorskie programy zatrudnionych w placówce nauczycieli: 

 • „Elementy pedagogiki R. Steinera w pracy z dziećmi przedszkolnymi”
 • „Maluję Świat – spotkania dzieci przedszkolnych ze sztuką”
 •  Program edukacji regionalnej - „Moje miasto Chorzów” 
 • „Praktyczna nauka poprawnej wymowy dziecka przedszkolnego”
 • „Zaczarowany świat liter”
 • „Przedszkolak poznaje środowisko przyrodnicze Chorzowa


Nauczyciel - logopeda wdraża innowacje pedagogiczne
,  których jest współautorką: „Terapeutyczno – stymulacyjne działania dla kształtowania poprawnej mowy dziecka” oraz "Diagnoza i stymulacja rozwoju funkcji psychomotorycznych u dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia" - autorstwa nauczycieli zrzeszonych w Klubie Nauczycieli Logopedów LOGOS 


Nauczyciele Grupy I realizują treści edukacji matematycznej korzystając z innowacji opracowanej w oparciu o 
"Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej" autorstwa Pani prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej


W codziennej pracy korzystamy także z programów
: „Klucz do uczenia się”, "Pewniak", „Przyjaciele Zippiego”, "Radość dzieci Bożych"


Wychowawcy wraz z dziećmi i rodzicami realizują wojewódzkie i ogólnopolskie akcje profilaktyczne
: „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, "Akademia Aquafresh", "Mamo, tato wolę wodę", "5 porcji warzyw i owoców", :Szkoła czystych rąk" "Akademia Przedszkolaka" oraz charytatywne - UNICEF, "Szlachetna paczka", "Góra Grosza".


Zajęcia z dziećmi prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy:

 • Metody I.Majchrzak: „Wprowadzanie w świat pisma”
 • Metody E.Gruszczyk-Kolczyńskiej: „Rozwijanie zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną”
 • metody M. Przybysz-Piwko
 • Metody P.Dennisona: „Gimnastyka mózgu”
 • Metody aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss
 • Technik C.Freineta
 • Metody Ruchu Rozwijającego W.Scherborne
 • Elementów pedagogiki R. Steinera
 • Pedagogiki zabawy


Stwarzamy sytuacje zachęcające dzieci do inicjowania i podejmowania różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju
:

 • aktywność w trakcie zajęć zorganizowanych z całą grupą w przedszkolu i poza nim
 • realizacja projektów badawczych
 • udział w wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi
 • udział w zajęciach dodatkowych
 • podejmowanie zabaw i działań w ramach aktywności indywidualnej i organizowanej samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu nauczyciela


Naszych wychowanków wdrażamy do samodzielności w zakresie
:

 • wzbogacania swojej wiedzy
 • rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrożenia
 • nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • autoprezentacji
 • dbania o własne zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną
 • wyrażania swoich uczuć
 • komunikowania swoich potrzeb
 • czynności samoobsługowych
 • organizacji czasu wolnego