Grupa V

Plan pracy - wrzesień

I Tydzień: Przedszkolaki, to my!

 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych wakacji na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji.
 • Zabawa integracyjna „Nasze imiona”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne.
 • Doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych
  „W łazience”.
 • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem
  i przeznaczeniem,
 • „Moje imię” – ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej.
 • Ćwiczenie rozwijające wyobraźnię i ekspresję plastyczną „Tajemniczy znaczek”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie kredką po śladzie. 
 • „Przedszkolaki to my!” – zajęcia muzyczne
 • Zapoznanie z wierszem Tomasza Plebańskiego „Dobry kolega”
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji – scenki dramowe.
 • Wykonanie autoportretów z gotowych kół origami – „Nasze portrety”
 • „Nasz kontrakt” – wspólne opracowanie zasad obowiązujących w grupie.
 • Wprowadzenie umownych symboli odnoszących się do elementów pogody.
 • „Kalendarz pogody” – założenie w kąciku przyrody kalendarza obserwacji.
 • „Co znajduje się w naszej sali?” – rozmowa o tematycznych kącikach zainteresowań. Wybieranie spośród napisów do globalnego czytania wyrazów oznaczających nazwy kącików tematycznych oraz zabawek. Określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach zabawek.
 • Kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni. Układanie rytmów z figur.
 • Czytanie globalne imion. Wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w imionach.

II Tydzień: Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi. „Komu powiedzieć?”- rozmowa o tym, do kogo należy się zgłosić w sytuacji zagrożenia.
 • Ćwiczenia gimnastyczne.
 • Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego zbezpieczeństwem na drodze- zasady przechodzenia przez jezdnię, rozmowa na temat sygnalizacji świetlnej.
 • „Bezpieczna ulica” – zajęcia muzyczno-ruchowe, nauka piosenki „Kolorowe światła”.
 • Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.„Jaki to znak?” – rozmowa na temat znaków drogowych, ich znaczenia dla pojazdów oraz pieszych.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).
 • Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie dźwięków pojazdów. Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
 • Wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych - „Plan miasteczka” – praca plastyczno-techniczna. Utrwalenie kierunków na kartce, rysowanie dróg według kodu.
 • Nauka na pamięć fragmentu wiersza Tomasza Plebańskiego „Ważne telefony”.
 • „Sprawdź, ile…” – zabawa matematyczna na konkretach. Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu) – gra dydaktyczna „Wzywam pomocy”.
 • Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej
  i łamanej

III Tydzień: Razem ciekawie spędzamy czas

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi–„ Buzie”
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego – analiza i synteza wyrazów 3-głoskowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne.
 • Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny „Zgadnij, jakie jest moje imię”.
 • Rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)
 • „Budujemy dom” – wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego – analiza i synteza wyrazów 3-głoskowych.
 • Wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie bez odrywania ręki.
 • Tygodniowy kalendarz przeżyć przedszkolaków – ćwiczenia nazw dni tygodnia, określeń: „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”, „dwa dni temu”, „za trzy dni”.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania). Wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek „Do jakiego kącika należy ten przedmiot?” – zabawa dydaktyczna.
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej według wzoru – „Sylweta przedszkolaka”.
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie, budowanie schematów wyrazów.
 • Zapoznanie z wierszem T. Baranowskiego „Jestem samodzielny”
 • Zabawy ruchowe „Wyścigi” – zabawy z elementem współzawodnictwa z wykorzystaniem szarf i skakanek
 • Zabawa dydaktyczna „Układanie książek na półkach” – porządkowanie nazw obrazków według wyodrębnionej głoski w nagłosie.

IV Tydzień: Co lubi każdy z nas?

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych „Czego uczymy się w naszym
 • przedszkolu?”.Kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych.
 • Poznawanie wartości przyjaźni – słuchanie opowiadania M. Łastowieckiej „O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie”
 • Poznawanie wartości przyjaźni – słuchanie opowiadania M. Łastowieckiej „O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie”
 • Burza mózgów „Jak radzić sobie z konfliktami"
 • „Zabawy z butelkami” – muzyczne sposoby na walkę z nudą.
 • „Kiedy pada deszcz za oknem” – zapoznanie z małą i wielką literą „o”. Rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie. Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej – określenie wzorów literopodobnych.
 • Rysowanie figur geometrycznych zgodnie z poleceniami nauczyciela „Dyktando obrazkowe”.
 • „Gdzie ukryła się litera o?” – zabawa dydaktyczna. Wyodrębnianie głoski w nagłosie i wygłosie. Odczytywanie prostych rebusów obrazkowo-literowych.
 • Zabawy matematyczne („Jedyneczka”, „Wyścig jedynek”) – zapoznanie z cyfrą 1
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie po śladzie.
 • „Wesołe przedszkole” – zajęcia muzyczne.
 • Zabawa integracyjna utrwalająca kierunki „Miejsce z mojej prawej strony jest puste”
 • „Portret grupy” – rysowanie portretu koleżanek i kolegów z grupy.