Pilne informacje bieżące

Szanowni Rodzice
informujemy, że od poniedziałku, tj. 19 kwietnia
wszystkie dzieci wracają do przedszkola. 
Prosimy o przyniesienie tego dnia
książek (6 latki) i kart pracy.Szanowni Rodzice
informujemy, że w związku z Decyzją Rządu
do 18 kwietnia br. ulegają przedłużeniu obowiązujące obostrzenia, co wiąże się z ograniczeniem funkcjonowania naszego przedszkola. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 26 marca 2021r (Dz.U. 2021r. poz.561)
organizujemy zajęcia  dla dzieci Rodziców, którzy:

a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
 

Dla dzieci, przebywających w tym okresie w domu,  zajęcia organizowane są
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z ustalonymi zasadami. Oprócz przekazanych już wcześniej kart pracy,  materiały dla dzieci nauczyciele wysyłają na udostępnione nam przez Rodziców adresy e-mailowe  Prosimy również zaglądać do zakładki: ABC Przedszkolaka.  


Zgodnie z decyzją podjętą przez 
Premiera Mateusza Morawieckiego
w sprawie zaostrzenia lockdown
 w dniach 29.03 – 09.04.2021 roku
przedszkole będzie czynne tylko dla dzieci rodziców zatrudnionych w służbach medycznych i porządkowych.

Ze względów żywieniowych prosimy w/w rodziców o potwierdzenie do jutra, tj. 26.03  do godz. 9.00 obecność/nieobecność dziecka w przedszkolu.

Dalsze informacje będą podawane na stronie internetowej w zakładce: „Pilne informacje bieżące”. 

Dziękując za zrozumienie
życzymy Państwu dużo zdrowia
i Spokojnych Świąt Wielkanocnych
Pracownicy PrzedszkolaKochane Dzieci,
w piątek nasze przedszkole odwiedził Mikołaj
i pozostawił dla Was niespodzianki.
W związku z tym,
zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki, 
które w piątek nie spotkały się z Mikołajem,
po odbiór paczek. 
 Szanowni Rodzice,

W związku z uszkodzeniem naszej strony internetowej
i programu umożliwiającego wprowadzanie informacji
,
w każdej chwili może ona być dla Państwa niedostępna.

Postaramy się  na bieżąco umieszczać informacje
i utrzymać stronę do momentu stworzenia nowej,
lecz to potrwa.
Jeśli okaże się to niemożliwe będziemy kontaktować się
z Państwem za pomocą poczty elektronicznej. W związku z tym prosimy Wszystkich Rodziców, którzy do tej pory nie dostarczyli nam kontaktowych adresów mailowych i zgody na udostępnienie ich nauczycielom, o przesłanie ich na adres: przedszkole18chorzow@wp.pl
 

Przepraszamy za utrudnienia
i ponownie życzymy zdrowia
Ze względu na sytuację epidemiologiczną
odwołujemy zaplanowane w październiku
spotkania indywidualne z rodzicami
.

Z nauczycielami można kontaktować się
telefonicznie: (32) 241 39 60
lub
mailowo: 
przedszkole18chorzow@wp.pl

 Przepraszamy za utrudnienia i życzymy zdrowia
Zapraszamy Rodziców
na zebrania ogólne i grupowe

GRUPA I      - 24.09.2020  - godz. 16.15

GRUPA II     - 23.09.2020  - godz. 16.15

GRUPA III    - 22.09.2020  - godz. 17.45

GRUPA IV    - 22.09.2020  - godz. 16.15

GRUPA V     - 23.09.2020  - godz. 17.45

Przypominamy Państwu,
że w czasie spotkań ogólnych i grupowych
na terenie przedszkola 
obowiązkowo zakładamy maseczki lub przyłbice, 
a przy wejściu do budynku dezynfekujemy ręce.
Prosimy, by do każdego Dziecka 
przyszedł jeden Rodzic.


Szanowni Rodzice
,

Ogłaszamy, że od 1 września zapraszamy do przedszkola wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny 2020/2021. Przypominamy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, placówka nadal funkcjonuje w rygorze sanitarnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych 
w Procedurze postępowania w reżimie sanitarnym
w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie:

Organizacja opieki w przedszkolu

 • Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości, przebywa codziennie w wyznaczonej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są na stałe ci sami opiekunowie.
 • W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty oddane do użytku dzieci, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów i zabawek z domu.
 • Dziecko nie zabiera przedmiotów i zabawek z przedszkola do domu.
 • Osoby opiekujące się dziećmi w przedszkolu stale monitorują ich samopoczucie w czasie pobytu, w tym wystąpienie u nich objawów chorobowych.
 • Nauczyciele i rodzice kontaktują się telefonicznie, mailowo lub umawiają się telefonicznie na indywidualne spotkanie. 
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, oraz zobowiązane są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa)
 • Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Jeżeli dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu, przejawia objawy choroby zostaje odseparowane w izolatorium. O tym fakcie niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Przewiduje się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola

Czynności porządkowe i dezynfekcyjne

 • Przy drzwiach wejściowych do budynku udostępniony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki
 • Po wejściu do przedszkola lecz przed wejściem do sali, każde dziecko myje ręce wodą i mydłem.
 • W ciągu pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą i mydłem.

Organizacja zajęć z dziećmi

 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie posiadają maseczek ani rękawiczek
 • Dziecko po przyjściu do sali bawi się w wyznaczonym przez opiekuna miejscu
 • Nauczyciel nadzoruje spontaniczne zabawy dowolne dzieci
 • Nauczyciel organizuje zajęcia z dziećmi zgodnie z podstawą programową oraz zabawy z elementami ruchu i tańca, inne sytuacje zabawowe, np. gry dydaktyczne, słuchanie czytanej książki, opowiadań, śpiew piosenek, także w języku angielskim w miarę możliwości, w taki sposób aby zachować zasady reżim sanitarny
 • Nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rygorze sanitarnym i systematycznie przypomina im je w ciągu dnia
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z przedszkolnego placu zabaw
 • Nauczyciel i woźna oddziałowa monitorują samopoczucie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu

Przyprowadzanie dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przyprowadza dziecko o ściśle określonej, zadeklarowanej wcześniej godzinie.
 • Dzieci przyjmowane są do przedszkola w odstępie 5 minutowym celem wykonania działań związanych z reżimem sanitarnym (pomiar temperatury, zabiegi higieniczne) oraz z potwierdzeniem pobytu dziecka w placówce.
 • W przypadku spóźnienia, w godzinach wydawania posiłku ustalonych przez dyrektora, placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 • Rodzice nie wchodzą z dziećmi na teren przedszkola (budynku), dzieci odbierane są i przekazywane rodzicom przez pracowników przedszkola, którzy wyposażeni są w środki ochrony osobistej.
 • Rodzic/prawny opiekun lub osoby przez niego upoważnione przyprowadzając dziecko do przedszkola nie wchodzą na teren budynku. Dziecko zostaje przekazane dyżurujące przy wejściu woźnej oddziałowej.
 • Pozostali rodzice/prawny opiekun lub osoby przez niego upoważnione oczekują na swoją kolej przed budynkiem przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odległość)
 • Woźna odbierając dziecko od rodzica/prawnego opiekuna lub osoby przez niego upoważnionej dokonuje pomiaru temperatury. Jeśli pomiar wskazuje podwyższoną temperaturę, dziecko oddawane jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez  niego upoważnionej i nie może wejść do przedszkola. Również przy stwierdzeniu u dziecka objawów chorobowych, np. katar, łzawiące oczy, kaszel dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.
 • Kolejna woźna, po zarejestrowaniu czasu wejścia dziecka, odprowadza je do wyznaczonej grupy, gdzie dziecko przebiera się i myje ręce wodą z mydłem. W miarę potrzeb woźna udziela dziecku pomocy w ubieraniu się i myciu.

Odbiór dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona odbiera dziecko o ściśle określonej, zdeklarowanej wcześniej godzinie. Przychodząc po dziecko nie wchodzi na teren placówki.
 • Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez niego upoważnionej przez dyżurującą woźną oddziałową
 • Oczekujące na dzieci rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zachowują zasady reżimu sanitarnego (maseczki, odległość).
 • Kolejna woźna monitoruje dziecko w drodze z sali do rodzica/prawnego opiekun lub osoby przez niego wyznaczonej. W miarę potrzeb udziela dziecku pomocy w ubieraniu się.
 • Woźna dyżurująca odprowadza dziecko do drzwi i przekazuje rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru dziecka.
 • Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona opuszcza teren przedszkola z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Informujemy także, że:

 • We wrześniu, w razie konieczności, rodzice/prawni opiekunowie dzieci 3 letnich przyprowadzając dziecko do przedszkola wchodzą do wiatrołapu i tu przekazują dziecko dyżurującej woźnej, która zaprowadza je do szatni i pomaga mu się przebrać.
 • Każde dziecko przychodzące do przedszkola po raz pierwszy w tym roku szkolnym przynosi worek z ubraniami do przebrania i worek na odzież, w której przyszło do przedszkola (swetry, bluzy, czapki, apaszki itp.)
 • Ze względu na śliskie podłogi należy wyposażyć dzieci w antypoślizgowe obuwie zastępcze
 • Obecnie w przedszkolu nie leżakujemy, nie odpoczywamy na dywanie i poduszkach oraz nie myjemy zębów.
 • Każdy rodzic/prawny opiekun przyprowadza i odbiera dziecko zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu w przedszkolu.
 • Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.30. W razie spóźnienia rodzic/prawny opiekun musi zaczekać, aż Panie Woźne wydadzą śniadanie.
 • Spotkania grupowe z rodzicami/prawnymi opiekunami będą odbywały się od 21 września. O dacie spotkań poszczególnych grup poinformujemy w późniejszym terminie (na stronnie internetowej w zakładce: Aktualności).
 • Każdy z rodziców/prawnych opiekunów otrzyma zestaw dokumentów do wypełnienia i zwrócenia do przedszkola.


Życzymy Państwu i Dzieciom

miłego i pełnego pozytywnych wrażeń

pobytu w naszym przedszkolu

Ilustracja kreskówka wektor pusty pokój przedszkola z meblami i zabawki dla małych dzieci. n