Statut przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 18

W CHORZOWIE

29 listopada 2017 rokuSpis treści

Podstawy prawne

Rozdział I      Postanowienia ogólne

§ 1.  Definicje

§ 2.  Nazwa, siedziba i dane przedszkola

§ 3.  Nazwa i siedziba organu prowadzącego oraz inne informacje o przedszkolu


Rozdział II      Cele i zadania przedszkola i wychowania przedszkolnego

§ 4.   Cele i zadania przedszkola

§ 5.   Cele i zadania wychowania przedszkolnego

§ 6.   Cele i zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 7.   Cele i zadania oraz formy realizacji opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

§ 8.   Sposoby realizacji zadań i celów


Rozdział III     Organa przedszkola

§ 9.   Dyrektor

§ 10. Rada Pedagogiczna

§ 11. Rada Rodziców

§ 12. Zasady współpracy organów przedszkola

§ 13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola


Rozdział IV     Funkcjonowanie przedszkola

§ 14. Organizacja pracy przedszkola

§ 15. Rozkład zajęć w przedszkolu

§ 16. Oddziały przedszkola

§ 17. Nauka religii

§ 18. Żywienie i odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

§ 19. Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

§ 20. Wczesne wspomaganie rozwoju

§ 21. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

§ 22. Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

         i językowej

§ 23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 24. Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna


Rozdział V     Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 25. Wychowanie przedszkolne

§ 26. Prawa i obowiązki dziecka

§ 27. Prawa i obowiązki rodziców

§ 28. Współdziałanie z rodzicami


Rozdział VI     Bezpieczeństwo w przedszkolu

§ 29. Obowiązki dyrektora

§ 30. Obowiązki nauczyciela

§ 31. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim

§ 32. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola


Rozdział VII     Pracownicy przedszkola

§ 33. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów

§ 34. Intendenta

§ 35. Pomocy nauczyciela

§ 36. Kucharki

§ 37. Pomocy kuchennej

§ 38. Starszej woźnej

§ 39. Rzemieślnika/konserwatora


Rozdział VIII   Pobyt dziecka w przedszkolu

§ 40. Skreślenie wychowanka z listy

§ 41. Ceremoniał przedszkolny


Rozdział IX   Postanowienia końcowe       Pełna treść Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie dostępna jest w placówce.